Karty Charakterystyki


Karty charakterystyki  zostały sprzadzone zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz załącznik II Rozporządzenie (WE) nr1272/2008(CLP) -Polska

W sprawie aktualnych kart charakterystyki prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adres biuro@magaherba.pl

Alizop

Alisept                                                                      Reach

Benzyna Apteczna

Formaldehyd 4% z buforem fosforanowym

Formaldehyd 10%

Formaldehyd 10% z buforem fosforanowym

Formaldehyd 37%